Wie zijn we

Onze school gaat uit van een duidelijke koers. Deze koers geeft inhoud aan onze missie en visie. In de missie is beschreven wat de bestaansreden van openbare basisschool Aan de Roer is en worden de kernwaarden beschreven van waaruit we willen werken. Het team wil deze kernwaarden tot uitdrukking brengen in de relatie die het met de betrokkenen heeft.

 

Manier van lesgeven
Iedereen heeft zijn eigen kwaliteiten, vaardigheden, werkwijzen en manieren van informatie opnemen. In ons onderwijs proberen we hier rekening mee te houden. We werken op drie niveaus en gebruiken o.a. coöperatief leren in ons onderwijs. Hierdoor leren leerlingen met en van elkaar. Als we bezig zijn met coöperatief leren, werken we op een gestructureerde manier samen in kleine groepjes. De achterliggende gedachte is dat kinderen niet alleen leren van de interactie met de leerkracht, maar ook van de interactie met elkaar. De leerlingen zijn actief met de leerstof bezig, ze praten er met elkaar over, waardoor de inhoud van de stof meer betekenis voor hen krijgt. Door de samenwerking in een groepje, ontwikkelen leerlingen ook samenwerkingsvaardigheden. Samen kunnen werken is een belangrijke vaardigheid om te kunnen functioneren in de samenleving.

Rots & Water
Op onze school krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 lessen in weerbaarheid en sociale vorming. We vinden het belangrijk dat alle kinderen handvatten krijgen om te leren communiceren, om te gaan met emoties van henzelf en de ander, in hun kracht te staan en de balans te vinden tussen rust en actie. Dit geeft zelfvertrouwen en draagt bij aan een veilige, positieve en respectvolle sfeer, hetgeen de basis is voor een goed leerklimaat. De lessen zijn speels, actueel, afgestemd op de groep en met name gebaseerd op het rots- en waterprogramma. Juf Ilse geeft de lessen en de eigen leerkracht is aanwezig om te observeren en het geleerde toe te passen in andere lessen en conflictbeheersing.

Weekbreak
Creativiteit speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding en uitvoering van activiteiten tijdens de weekbreak. Iedere woensdag om 13.00 uur sluiten de kinderen de dag op een gezellige manier af met toneel, verhalen, anekdotes, muziek en spel. Een aantal klassen nemen deel aan de centrale weekbreak in de aula. De andere leerlingen blijven, volgens rooster, periodiek in de klas en hebben daar hun eigen weekbreak of krijgen les in expressie. U bent altijd welkom bij de centrale weekbreak. Deze begint om 13.00 uur en eindigt om 14.00 uur.

Het belang van cultuureducatie
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Voorwaarde hiervoor is dat we kinderen niet alleen aanspreken op intellectueel gebied, maar ook op hun creatieve en emotionele kant. Er moet een goede balans zijn tussen leer-en doe-activiteiten. We proberen de creatieve vermogens en talenten zo breed mogelijk aan te spreken en te ontwikkelen. Hierbij houden wij rekening met de verschillen die er tussen kinderen bestaan. Juist bij creatieve vakken kunnen de verschillen bij kinderen tot uiting komen. Immers ieder kind uit zich op zijn/haar eigen fantasierijke wijze. Wij willen dat onze leerlingen met kunst en cultuur te maken krijgen in actieve vorm, receptieve vorm en reflectieve vorm. Zo leren kinderen met een ruimere blik naar hun eigen leefomgeving te kijken.

Het vakoverstijgende karakter is kenmerkend in de kunst- en cultuureducatie en heeft plaats binnen de diverse activiteiten die er bij ons op school plaatsvinden en zijn gewaarborgd in een doorgaande lijn. Schrijven, taal, rekenen, drama zijn vaak onderdelen die ook ten grondslag liggen aan de uitvoering van de verschillende kunst- en cultuuractiviteiten.

Cultuureducatie vertalen wij in
• bezoek brengen aan podiumkunsten: theater, dans, muziek, film, bioscoop, atelier
• bezoek brengen aan de bibliotheek
• bezoek brengen aan musea: kunst, cultureel erfgoed, historisch erfgoed
• stadswandelingen
• gastlessen van een kunstenaar, muziekdocent, theaterdocent, dansdocent, schrijver
• het volgen van methoden op het gebied van expressie/cultuureducatie
• het maken van een schoolvoorstelling, weekbreaken
• organiseren van creamiddagen-uurtjes
• het maken van een tentoonstelling
• het houden van kunstweken
• het houden van feest/viering met behulp van kunst en cultuur
• nascholingsactiviteiten op het gebied van expressie en cultuureducatie
• lessen levensbeschouwing/godsdienst.

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies voor de algehele functionaliteit en webstatistieken. Onder het kopje Cookies lees je hier meer over. Ga je akkoord met onze cookies?